PUBLIKĀCIJAS

2017

 • Bulgakova, I. Krimināltiesvedības kvalitātes kritēriji un to pilnveide//Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2017., Nr.4., 19.-31.lpp., ISSN 1407-2971 (http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/issue/view/79/showToc)

2017

 • Bulgakova I., Latvijas kriminālprocess: vēsture un mūsdienas 27.06.2017. Pleskavas Universitātes starptautiskās konferences „Tiesībpiemērošanas darbība: vēsture un mūsdienas” rakstu krājums, atb.red. V.J.Jegorovs, ISBN: 978-5-91116-608-3//publicēts https://elibrary.ru/item.asp?id=30596345 (datu bāze: Science Index).

2016

 • Līdzaitorībā ar A.Gaveika. Asylum Law Regulation and Currentevents of Its Application in Latvia. VI th International scientific and practical conference „Border Security and Management”. 11. – 12.05.2016. Journal of internal Security and civil Defence Sciences.

Rēzekne: RTA, pp.53 – 63. ISBN 978-9934-8388-4-2.

2015

 • Kriminālās tiesvedības sistēmas kvalitāte un tās atbilstība Kriminālprocesa likuma mērķim.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” rakstu krājums. – Rīga: Baltijas Starptautiskās akadēmija, 2015. -169.-184. lpp. (1 a.l.) ISBN 978-9984-47-099-3; http://bsa.edu.lv/

 • Indivīda tiesiskās intereses kriminālprocesā. 

Kriminālprocesa likumam-10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Kolektīvā monogrāfija – rakstu krājums. Ā. Meikališas zinātniskā redakcijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015. – 448 lpp. (259.-270.lpp., 1.a.l.) ISBN 978-9984-840-41-3.;   http://www.juristavards.lv/

2014

 • Krimināltiesvedības valodas tiesiskais regulējums. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2014., Nr.3. – 3.-8.lpp.
 • Līdzautorībā ar Bičiunas G. Advokāta imunitātes rašanās un izbeigšana Latvijas un Lietuvas kriminālprocesā.

Daugavpils Universitātes 56.starptautiskās zinātniskās konferences (09.-11.04.2014.) tēžu rakstu krājums. - Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2014. ISBN 978-9984-14-6676 // www.du.lv

 • Kriminālprocesa dalībnieka aktīva piedalīšanās iztiesāšanā.

Daugavpils Universitātes 56.starptautiskās zinātniskās konferences (09.-11.04.2014.) tēžu rakstu krājums tēzēm - Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2014. ISBN 978-9984-14-667-6  // www.du.lv

2013

 • Līdzautorībā ar Ievītis J. Personas izdošanas ārvalstij: tiesiskie un politiskie aspekti.

Starptautiskās zinātniskās konferences „Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas”, 25.04.2013., Rīgas Stradiņa universitātē, tēžu krājums. ISBN 978-9984-793-27-6.– Rīga: RSU, 2013.

 • Personas izdošanas ārvalstij aktuālie jautājumi Kriminālprocesa likuma kontekstā.

Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences (10.-11.-4.2013.) referātu tēzes. ISNB 9789984146126.- Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2013 //http://biblio.du.lv

 • Līdzautorībā ar Ievītis J. Personas izdošana ārvalstij Kriminālprocesa likuma kontekstā (līdzautors J.Ievītis).

„Jurista Vārds”, 2013.gada 20.augusts. // http://www.juristavards.lv

2012

 • Priekšvārds pētījumam „Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā – likumpārkāpumu prevencija”.

Pētījuma autori: Ilona Kronberga, Žans Žermens (ISBN 978-9984-9911-1-5) //http://www.providus.lv

2010

 • Prokurora uzraudzība pār izmeklēšanu pirmstiesas procesā.

//Jurista Vārds, 2010.gada 8.jūnijs., http://www.juristavards.lv

 • Булгакова И. Следствие в досудебном процессе Латвии и зарубежных стран.

Учебное пособие. – Рига: Jumi, 2010. ISBN -978-9984-47-022-1.– 132 c.

2009

 • Reforming modern Pre-Juridical Criminal Manufacture of Latvia: calls and opportunities.

Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga „Globalizacijos įtaka teisei: nauji iššūkiai ir naujos galimybės” 2009 m. gegužės mėn. 22 d.- Kaunas: Vytauto Didžiojo universitete, 2009.- 130 pl. http://vddb.library.lt

 • Content of the beginning of investigation as exemplified by the Criminal Procedure Law of Latvia.

The fifth year as European Union member states: topical Problems un menegement of Ekonomics and Law, 8.-9.05.2009.- Riga: Latvian Akademie of sciences, 2009.

 • Izmeklēšanas termiņu problemātika pirmstiesas procesā.

Jurista Vārds, 2009.gada 2.jūnijs., http://www.juristavards.lv

 • Контроль за досудебным следствием в условиях правового государства. 

ISSN 1811-0770, Nr.10 (109), 2009. Revista Naţională de Drept// http://ibn.idsi.md

 • Развитие следствия в досудебном производстве: опыт Латвии. 

Докторская диссертация. – Вильнюс: Университет им.М.Ромериса. – 252 с. ISBN 978-9955-19-114-8.// https://etd.elaba.lt/ https://aleph.library.lt

 • Tardymo ikiteisminiame tyrime raida: Latvijos patirtis. 

Daktaro disertacijos santrauka. Socialiniai mokslai, teisė (01 S).- Vilnius, 2009.43.psl. (Doktora disertācijas autoreferāts, atrodas Viļņas Mikolas Romeris Universitātes bibliotēkā, Lietuvas akad. elektroniskajā datu bāzē).

2008

 • Izmeklēšanas kontrole pirmstiesas procesā.

Jurista Vārds, 2008.gada 20.maijs.-14.-19.lpp.

 • Актуальные вопросы правового статуса следователя в уголовном процессе Латвии.

”Актуальные проблемы Европейского и национального права”. 29.-30.05.2008. Материалы международной конференции. – Рига: Высшая школа социальных технологий, 2008. С.56-61. // http://old.sta-edu.lv

 • Izmeklēšanas izpratne un saturs pirmstiesas procesā. 

Monogrāfija. Otrais izdevums. – Rīga: Multineo, 2008. – 238 lpp. ISBN 9984-9855-4-7

2007

 • Neatliekamās procesuālās darbības izmeklēšanā pirmstiesas procesā.

Latvijas Policijas Akadēmijas Raksti, 2007, Nr.14.-20.-37.lpp.

2006

 • Bulgakova I. Izmeklēšanas izpratne un saturs pirmstiesas procesā. 

Monogrāfija.– Rīga: Multineo, 2008. – 238 lpp. ISBN 9984-9855-4-7

 • Izmeklēšanas iestāžu kompetence kriminālprocesā.

Zinātniski praktiskās konferences „Latvijas Kriminālprocesa likuma pirmā gada piemērošanas problēmas”, materiāli, 15.12.2006. – Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2006. – 23.-37.lpp.

2005

 • Problems of Regulation of Pre-Trial Inquiry (Investigation) un the New Latvian Criminal Procedural Law.

First years un the European Union: current legal issues. Proceedings of the international conference.29-30 April 2005. – Riga: Juridische College, 2005. S.356-372.

 • Gewärleistung der Ermittlung des Strafprocessgesetzes Lettlands.

Die strafprozessuele Gerechtigkeit, 26.08.2005. – Riga: Polizei Akademie Lattland, 2005. – S.39-42.

 • Izziņa Latvijas kriminālprocesā vēsturiskā skatījumā.

Latvijas Policijas Akadēmijas Raksti, 2005., Nr.12.-171-192.

 • Liholaja V., Bulgakova I., Dārzniece A. Cilvēktirdzniecības novēršana un apkarošana Baltijas valstīs.

Latvijas Policijas akadēmijas pasūtītais pētījums prof.V.Liholajas vadībā.

2004

 • Policijas izmeklēšana Latvijas un ārvalstu kriminālprocesos

Jurista Vārds, 2004.gada 7.decembris, 10.-13.lpp.; 2004.gada 14.decembris, 8.-14.lpp.

 • Izziņas īss vēsturiskais apskats

Latvijas Policijas Akadēmijas Raksti, 2004, Nr.11.- 56.-78.lpp.

 • Izziņas reglamentācijas problemātika Latvijas Republikas Kriminālprocesa likuma projektā.

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2004, Nr.2.

2003

 • Izziņas reorganizācija Kriminālprocesa likuma projektā: tiesiskie, organizatoriskie un metodoloģiskie aspekti. 

LPA pasūtītais lietišķais pētījums.Pētījums V.Zahara vadībā, līdzautorībā ar S.Petrovu.- Rīga: LPA, 2003.- 101 lpp.

 • Особенности профессиональной подготовки дознавателей. 

Сборник научных статей Кубанского государственного университета. – Краснодар, 2003.

2002

 • Pierādījumu pieļaujamība un operatīvās darbības rezultātu izmantošanas aspekti izziņā.

Latvijas Policijas Akadēmijas Raksti, 2002.g., Nr.9.

 • Aizturēšanas institūts Latvijas un citu valstu kriminālprocesā.

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2002, Nr.1.

 • Развитие института дознания в уголовном процессе Латвии.

Сборник научных статей Кубанского государственного университета. – Краснодар, 2002.

 • Par Robežsardzi kā valsts pārvaldes institūciju.

Jurista Vārds, 2002.gada 12., 26.februārī.

 • Robežsardzes darbības pilnveidošanas aspekti.

Administratīva un Kriminālā Justīcija, 2002, Nr.2.

 • Kā pilnveidot Robežsardzes darbu.

Jurista Vārds, 2002.gada 10.septembrī.

2001

 • Izziņas institūta attīstība Latvijas Republikā 1918.-2001.gados.

“Rimpak Jornal of Research and International Affairs”, 2001.g., Nr.1.

 • Robežsardze: tiesiskais statuss un tā reglamentācijas problēmas.

Administratīva un Kriminālā Justīcija, 2001, Nr.4.

 • Izziņas institūta attīstība Latvijā.

Administratīva un Kriminālā Justīcija, 2001, Nr.4.

2000

 • Daži Latvijas Kriminālprocesa likuma projekta pilnveidošanas jautājumi saistībā ar izziņas iestāžu kriminālprocesuālo darbību.

2000.gada 11.janvāra II Juristu foruma konferences „Jaunais Kriminālprocesa likums” materiāli//Administratīva un Kriminālā Justīcija, 2000.g., Nr1.

 • Par izziņas veikšanu kriminālprocesā.

Latvijas Vēstnesis, 2000.g. 3.februāris.

1999

 • Daži administratīvo sodu likumprojekta pilnveidošanas jautājumi.

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1999, Nr.4.

 • Izziņa un izziņas iestādes kriminālprocesuālā darbība.

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1999, Nr.3.